DAG 40 - palmesøndag

For abortkampen fortsat 

Jesus, min frelser. Din vandring mod Golgata i denne fastetid er snart ved vejs ende. Tak, fordi du for min skyld var lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Og tak at også den byrde af skyld, som knytter sig til de mange aborter, er der tilgivelse for ved dit kors. Tak at du kan vende vort lands skæbne, hvis det vil vende om til dig. Tak at du har taget imod min bøn og alle de bønner, der er bedt for de ufødte i denne fastetid. Herre hør os og forbarm dig!

DAG 39 - lørdag

Om tilgivelse

Korsfæstede Jesus. Du bar min synd på korset. Både det jeg har gjort forkert, og de gode ting jeg undlod at gøre. Du ser, at jeg er uværdig til at være din, men du elsker mig alligevel og tilgiver. Lad den kærlighed og overbærenhed, du har vist mig i alle forhold, virke igennem mig ud i samfundet, når jeg taler de ufødtes sag. Lad mig turde kalde synd for synd, men med løftet om din tilgivelse. 

DAG 38 - fredag

Forkæmpere og forbilleder

Herre Jesus, som vi ser hen til som hovedhjørnesten. Tak, at der i din kirke er forkæmpere for livet, som jeg kan se hen til og blive opmuntret af. Giv mig altid at være opmuntrende for dem, som har taget abortsagen særligt på sig. Giv dem det mod og overskud, som kun du, Jesus, ved din underfulde kraft kan.

DAG 37 - torsdag

Diakoni

Jesus, du som kalder os til at elske vores næste. Jeg beder for kirkens diakonale hjerte i forhold til kvinder og mænd, der har svært ved at overskue at skulle være forældre. Må du give os som dit legeme et villigt hjerte til at hjælpe dem, som har brug for det. Jeg beder om, at kirken, samfundet og jeg må gøre fælles sag, så vordende forældre kan få den bedste støtte til både at gennemføre graviditeten og tage sig af deres børn.

DAG 36 - onsdag

Ansvar

Jesus, tak at du igen og igen kalder dit folk til at tage ansvar for de svageste. Jeg hører din røst om at tage sig af enkerne, de fremmede og de faderløse i det Gamle Testamente. Få mig også til at genkende din røst i kaldet til at føre de ufødtes sag. Læg dine ord i min mund, og giv mig mod og anledning til at tale dem for enkeltpersoner og myndigheder.

DAG 35 - tirsdag

For kristne fagfolk

Kære Jesus, der giver os vores kald og tjeneste. Tak for de kristne, som er med til at yde omsorg indenfor sundhedssektoren. Jeg beder om, at de af dem, som på forskellig vis er udfordret omkring abortspørgsmålet, må lade din sandhed råde i deres samvittighed og handlinger, og at de må blive respekteret i deres valg. Lad lovgivningen fortsat stille den enkelte fri til at adlyde sin samvittighed.

DAG 34 - mandag

For kristne fagfolk

Kære Jesus, der giver os vores kald og tjeneste. Tak for de kristne, som er med til at yde omsorg indenfor sundhedssektoren. Jeg beder om, at de af dem, som på forskellig vis er udfordret omkring abortspørgsmålet, må lade din sandhed råde i deres samvittighed og handlinger, og at de må blive respekteret i deres valg. Lad lovgivningen fortsat stille den enkelte fri til at adlyde sin samvittighed.

DAG 33 - Maria bebudelse

Den sårbare gravide

Kære Jesus, du, som blev undfanget ved Helligånden i din mor Marias liv og var årsagen til, at hendes situation blev sårbar og vanskelig. Hjælp enhver sårbar gravid kvinde. Lad hende møde opbakning og hjælp, ikke fordømmelse og pres. Lad alle omkring hende se, at livet fortjener en chance.

DAG 32 - lørdag

Retten til Liv

Kære Gud, jeg beder dig for Retten til Liv og deres arbejde her i Danmark. Jeg beder dig om, at deres aktioner må blive udført i kærlighed til sandheden og til næsten. Lad det daglige virke være velsignet af dig, og lad Retten til Liv være et redskab til at flytte holdninger, så værnet for de ufødte vokser. Giv den enkelte medarbejder frimodighed og visdom i tjenesten. Velsign alle gode kræfter i Danmark, der arbejder for denne sag.

DAG 31 - fredag

Tværkirkelighed i abortkampen

Gud, jeg beder i dag om, at kirken må forene sig i kampen for livet, og jeg takker for alle medkristne, der kæmper og beder for denne sag. Giv os at være ét i dig, Jesus, ved din Ånd. Må du samle alle gode kræfter i kærligheden til livet, så der må være gennemslagskraft og styrke. Jeg takker, at vi forenet i bøn må nedbryde destruktive tankebygninger og fæstningsværker, der dominerer i vores samfund.

DAG 30 - torsdag

Meningsdannere

Kære Gud, der er så mange stemmer, der taler for retten til abort i vores samfund. Du ser, hvordan jeg både har lyst og ulyst til at tale disse stemmer imod. Nu beder jeg for meningsdannere, debattører, journalister og andre, som sætter dagsordenen i mit land. Giv dem syn for et andet perspektiv: Dit perspektiv på det lille menneske.

DAG 29 - onsdag

For dem der får en scanning i dag

Kære far, vil du ikke nok beskytte de mænd og kvinder, der ved scanning får at vide, at deres barn ikke er helt som de forventede. Hjælp dem at se barnet med dine øjne: Som elskede skabninger uanset. Lad dem møde stemmer, der taler håb og muligheder frem for begrænsning og opgivelse. Vær med til scanningerne i dag.

DAG 28 - tirsdag

Seksualkulturen

Almægtige Gud, du som har skabt os med seksualitet. Vi beder dig om, at du vil genoprette en sund seksualkultur i dette land. Lad dit sandheds lys afsløre konsekvenserne af en kultur, der mangler sunde grænser. Lad løgnen blive afklædt, og giv vores samfund en vision for en hel seksualitet, hvor frugten er dybere kærlighed, trofasthed og liv, der er beskyttet af familien.

DAG 27 - mandag

Abortlinien

Kære Helligånd, vil du lede dem, der har brug for det, til Abortlinien. Hvad enten de ringer, skriver til brevkassen eller bruger chat-muligheden beder jeg dig om, at de må opleve at blive mødt med din kærlighed og omsorg igennem rådgiveren. Velsign den enkelte rådgiver med indsigt til at hjælpe, og lad hjælpen være med til at redde liv! Tak for de liv, der er reddet i årenes løb og for de kvinder, der har fundet god hjælp igennem Abortlinien.

DAG 26 - midfaste søndag

Profetisk røst

Herre, du som har kaldet profeter gennem Israels historie. Vi beder om, at du vil gøre kirken til en profetisk røst. En stemme ind i det mørke, der er i samfundet omkring abort. Væk du kirkens ledere, og giv mange flere af dem en nød for denne sag, så den må bæres frem i kirken og derfra ud i samfundet. Giv du også mig mod, visdom og lejlighed til at være en stemme for livet. 

DAG 25 - lørdag

Det Danske Folketing

Herre Gud, du som står over magterne og myndighederne, også her i Danmark, giv mig at frygte dig mere end dem og at huske at bede for dem. Lad vores Folketing her i landet bestræbe sig på at tjene os alle. Fra den stærke til den svage, fra den gamle til den ufødte. Lad igen vores lovgivning sætte værn om livet lige fra befrugtningsøjeblikket.

DAG 24 - fredag

For kvinder der overvejer abort

Jesus, i dag beder jeg særligt for dem, der går med overvejelser om at få en abort. Jeg beder om, at du vil sende dit nærvær til hver enkelt og vise dem, at du har tanker om lykke, ikke ulykke, om at give dem og barnet en fremtid og et håb. Send et barmhjertigt og vist menneske, der kan hjælpe dem i deres svære overvejelser.

DAG 23 - torsdag

Bønskamp 

Kære Jesus, du som selv holdt ud til det sidste for mig. Jeg beder dig om, ved din Helligånd, at fylde mig med styrke til at tage mit kors op og følge dig. Hvis mit kors i dag har med abortkampen at gøre, så giv mig visdommen, modet og viljen, for jeg oplever nogle gange, at jeg mest har lyst til at lade være. Virk i mig og igennem mig, så jeg kan være med til at lyse op i verden.

DAG 22 - onsdag

Synet på handicap

Himmelske far, jeg takker for, at ethvert handicappet menneske også er skabt i dit billede. Vi mennesker fristes let til at dømme hinanden ude. Jeg beder om, at vi som samfund må få et nyt syn på ufødte børn med handicap. Tak Gud, at vi aldrig må reducere et menneskeliv til dets evner og formåen. Må du beskytte ethvert foster, der lige nu er i fare for at få afsluttet sit liv pga. mulige handicap.

DAG 21 - tirsdag

Tankebygninger og fæstningsværker

Herre, jeg beder dig om at nedbryde den tænkning i samfundet, der gør abort mulig. Gør det ved din Ånd og dit ord. Oprejs og inspirer tænkere og debattører, der ved din Helligånds vejledning kan afklæde løgnen og fremstille sandheden, så den må finde vej til hjerner og hjerter. Nedbryd enhver destruktiv ideologi, og må du afvæbne de magter og myndigheder, der står bag.

DAG 20 - mandag

Mænd

Herre, der skal to til at skabe et lille liv, så jeg beder om, at du vil rejse mænd op til at tage ansvar for det liv, de har været med til at skabe. Rør ved mænds samvittighed, så de forstår, hvilket ansvar de har for det ufødte liv. Lad mange flere mænd, i kærlighed til livet og kvinden, tale barnets sag, mens de står ved hendes side.

DAG 19 - tredje søndag i fasten

Overbevisning om synd 

Helligånd, du som overbeviser verden om synd. Guds modstander har forført alt for mange mennesker til at se på abort som noget positivt. Men vil du lade denne løgn blive afsløret, gode Helligånd. Hjælp din kirke til at være med til at afsløre løgnen og lede mennesker til omvendelse og et ja til livet for den ufødte.

DAG 18 - lørdag

Personalet omkring abort

Gud, jeg beder for al personale på sygehuse, der medvirker til abort. Åben deres øjne for den uretfærdighed, der begås. Jeg beder om, at du vil røre ved samvittigheden hos sygeplejersker, læger og jordemødre, så de får mod til at se sandheden i øjnene og sige fra. Lad der hos sundhedspersonalet vokse en protest frem mod at medvirke ved abort.

DAG 17 - fredag

Skyld og skam

Jesus, jeg beder om sandheds Ånd. Jeg beder om, at du vil løse op for fortielser og fortrængninger, så vi kan tale om skyld og tilgivelse. Tak at du ønsker at sætte fri ved sandheden. Lad sandheden om den personlige og kollektive skyld komme frem, så også nåden og tilgivelsen ved dit kors kan få lov at virke genoprettende på vores samfund.

DAG 16 - torsdag

Børn

Far, tak at jeg som dit barn må kalde dig far. Jeg beder i dag om, at jeg må se livet i børns øjne og blive mindet om, at det starter ved undfangelsen. Hjælp mig at kæmpe for ethvert menneskebarn, uanset hvor det er på livets bane. Vi beder særligt for de børn, hvis liv i dag er truet af forældrenes overvejelser om at afbryde det. Må du bryde ind og vende forældrene væk fra dødens til livets vej.

DAG 15 - onsdag

Udholdenhed 

Kære Gud, jeg beder dig om udholdenhed i kampen for de ufødte, både i denne fastetid, men også bagefter. Tilgiv når troen på forandring er lille. Hjælp mig til at regne med dig, almægtige far i himlen, og stole på, at for dig er intet umuligt. Herre, må bønnerne for de ufødte redde liv!

DAG 14 - tirsdag

Oplysning

Herre Gud, jeg beder om, at forskningen må være på livets side. Lad den være med til at afdække sandheden om det ufødte menneske. Skab også større åbenhed i den psykologiske forskning til at erkende abortens skadelige eftervirkning. Lad medierne være med til at bringe lys over dette. Må din sandhed berøre hjerter og samvittigheder.

DAG 13 - mandag

Abort og menneskerettigheder

Herre jeg beder dig om, at livet må blive respekteret fra undfangelsen i vores verden, også fra internationale institutioner der arbejder på tværs af lande. Stands de kræfter, der vil ophøje abort til en menneskeret, og lad indsatsen lykkes for dem, som kæmper imod dette. Giv din kirke at være et lys for livet over hele Jorden.

Dag 12 - anden søndag i fasten

Åndens kraft

Kære Gud, du har ikke givet os en fejheds ånd, men en ånd af kraft, kærlighed, sandhed og besindighed. Må du på ny indblæse din Ånd i dit legeme, kirken, så den kan blive hænder, fødder og stemme for de ufødte. Må du give os frimodighed og anledning til at tale de ufødte børns sag. Lad nåde og sandhed gå hånd i hånd i kirkens kamp for de ufødte.

DAG 11 - lørdag

Guds indgriben 

Jesus, du lærer os, at vi skal bede om, at vores himmelske faders vilje må ske. Så jeg beder i dit navn, lad din vilje ske, far, her på jorden. Grib ind i det fortvivlede eller det forhærdede hjerte, der går med overvejelser om abort, så et liv må blive sparet. Jeg beder om dine engles beskyttelse for ethvert ufødt barn, og at du i dag helt konkret vil gribe ind i enhver overvejelse, der går mod at afslutte et liv.

DAG 10 - fredag

Offentlig opmærksomhed

Himmelske far, blæs din sandheds Ånd ind over vores land og fortræng løgnen om abort som en god løsning på en svær situation. Jeg beder om øget opmærksomhed og oplysning i medier og hos fagpersonale omkring mén i form af psykiske skadevirkninger af en abort. Kom med din hjælp til dem, som kæmper med netop dette.

DAG 9 - torsdag

Et køligt hoved og et varmt hjerte

Herre, du ser mig og min oplevelse af abortkampen i Danmark. Lad mig ikke tabe modet og få et koldt hjerte for denne sag. Men giv mig ved din Ånd et varmt hjerte for de ufødte. Giv mig også at kunne holde hovedet koldt, når diskussionen om abort raser. Giv mig visdom og kærlighed, ja, giv mig at ligne dig i mødet med min næste.

DAG 8 - onsdag

Det internationale samarbejde 

Jeg vender mig til dig, Gud, som har skabt alle mennesker på Jorden. Du ser, at kampen for det ufødte liv raser overalt. Ikke blot her i mit land, men også udenlands. Kampen er så stor, og jeg kan ikke rumme det hele. Jeg beder dig om, at du må lade abortmodstandere overalt i verden samarbejde og opmuntre hinanden til gavn for sagen. Tak, Herre.

DAG 7 - tirsdag

Frimodighed

Kære Gud, jeg beder om en åben og sand debat om, hvordan abort påvirker os som enkeltpersoner og som samfund. Må du starte en bevægelse af kvinder og mænd, der får mod og styrke til at fortælle om de negative påvirkninger, abort har haft på deres liv. Må vi opleve, at du har magt til at bruge disse tragiske oplevelser til det gode.

DAG 6 - mandag

Efter en abort

Kære Gud, tak for din kærlige omsorg for alle mennesker. Jeg beder for dem, som sidder tilbage med tomhed, sorg og skyld over at have fået fjernet sit barn. Må du give dem nåde til at anerkende skylden og søge tilgivelse hos dig. Give dem mod til at dele deres historie – og giv mig mod til at møde dem med din kærlighed og nåde. Lad dem opleve, at der er genoprettelse og håb i dit navn, Jesus.

DAG 5 - første søndag i fasten

At bønnen må redde liv 

Kære Jesus, jeg beder om, at kirkens bønner må være med til at gøre en forskel. At de må forvandle os selv, men også samfundet og mennesker omkring os. Lad vores bønner i denne fastetid være med til at redde liv. Lad os være med i åndskampen for livet! Jeg ved, at du hører en bøn til dig, også selvom troen kan være lille. Hør vores bøn for det liv, som du har skabt, Herre.

DAG 4 - lørdag

Synet på egen indsats

Kære Jesus, du ser, at jeg kan blive hovmodig i min tjeneste. At jeg kan se skævt til kristne brødre og søstre, hvis de ikke går lige så meget op i det, som du har lagt mig på hjerte. Giv mig et ret perspektiv på min og andres rolle i kirken og i samfundet, så vi alle kan bevares i din kærlighed til hinanden. Tak at du vil bruge mig trods fejl og mangler.

DAG 3 - fredag

Lys i mørket

Herre Jesus, vi beder om, at du vil bevæge din kirke til at have hjerte for de ufødtes sag. Giv os overbevisning og mod til at være et lys i mørket. Hjælp os til at erkende, at det er en kamp for at redde liv. Giv os mod og visdom til at kæmpe for børn og forældre, der lider under uretfærdighed og løgnens forførelse.

DAG 2 - torsdag

At liv må blive bevaret i dag 

Kære Gud, du som er stor nok til selv at have det mindste liv for øje, vil du berøre det menneske, der netop på denne dag går med overvejelser om abort. Giv den mor eller far en overvældende kærlighed til det barn, der er på vej og en dyb overbevisning om det forkerte i at afslutte et menneskeliv. Lad i dag liv blive reddet.

DAG 1 - askeonsdag

 De 40 Dage for Livet

Opstandne Jesus, livgivende Helligånd og kærlige far, du ser, at der i de kommende 40 dage vil blive bedt for at beskytte mødre, fædre, institutioner og især det ufødte menneskeliv. Det takker jeg for. Vil du ikke nok lade livets hellighed, som også gælder de allermindste, blive tydelig i denne stille bønnekamp. Lad mig være en del af koret af bønner til dig, Herre, for livets skyld. Jeg beder om, at du vil lade disse bønner gøre en forskel i mit land, min kirke og mig selv de kommende 40 dage til din ære.